Duyurular
BİR YEREL GAZETEDE YAYINLANAN YALAN VE YANILTICI HABER
20 Ağustos 2020

19.08.2020 tarihinde yerel 09 Eylül gazetesi ve internet sitesinde yayınlanan ‘’LÜKS SİTEDE YETKİ KARMAŞASI ‘’ başlığı altında sitemize yönelik  tek taraflı ve tamamen asılsız haber üzerine Hukuk Müşavirliğimizce bu gazeteye yazılan tekzip yazısı aşağıdadır.

Bu konuda ayrıca haber kaynağı ve haber yapan hakkında hukuki işlem de başlatılacaktır.

Yalan ve yanlı yapılan bu haberle sitemiz ve yönetimi hakkında algı oluşturmaya çalışanları kınıyoruz.

 

TEKZİP METNİ :

 

İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ İKTİSADİ İŞLETMESİ ADINA 

DOKUZ EYLÜL GAZETESİ 

  1. SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ERKAN EYİGÜNGÖR 
  2. İNTERNET SORUMLU EDİTÖRÜ BİLGE CAN ÜNBAL 
  3. HABERCİ DİDAR DEMİRCİ 

 

Gazetenizin 19/08/2020 Çarşamba günü yayınladığı “Karşıyaka 1.Etap’ta yetki karmaşası” başlıklı haber içeriğinde, Mavişehir 1.Etap Toplu Yapı Yönetimini töhmet altında bırakacak birtakım iddialar haber yapılmıştır. 

Öncelikle bilinmelidir ki, 2877 adet bağımsız bölümü bulunan sitemiz, iddia edilen şekilde “kanunsuz”, “sallabaş” bir şekilde değil, bizatihi tapuya şerh edilmiş Yönetim Planı ve yasa hükümlerine bağlı kalınarak yönetilmektedir. Siteyi oluşturan 8 adet Selçuk blok yapısı ile 12 adet Pamukkale blok yapısı, her birinde ayrı ayrı apartman sakinleri arasından seçilen üçer kişilik Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yönetilmektedir. Tüm siteyi ilgilendiren site güvenliği, bahçe bakımı gibi ortak konular da, seçilen bu yöneticilerin oluşturduğu 63 kişilik kurulun arasından seçilen 5 kişilik Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Blok Yöneticileri kendi apartmanlarındaki maliklerin aldığı kararlara uyarak, Toplu Yapı Yönetimi de kendisini seçen 63 kişilik kurulun aldığı kararlara uyarak yönetim faaliyetlerini yerine getirmektedir. Genel Kurul kararlarının yasal dayanağı bizatihi Kat Mülkiyeti Kanunu olduğu gibi aidatların hukuki dayanağı da, malik ve temsilcilerin oluşturduğu kurullarda kabul edilerek kesinleşen işletme projeleridir.  

Birden fazla parsele yaygın sitelerde, parseller arası toplu yapı bağlantısının tapuda kayıtlı olmamasının aidat ödemeleri hakkındaki yegane hukuksal sonucu, bu uyuşmazlıklara hangi mahkemelerin bakacağı ve ödenmeyen aidatların kimin tarafından yargı önünde talep edilebileceğinden ibarettir. Haberde yer alan “yargı yolu kapandı” şeklindeki beyan, amacı aşan gerçeğe aykırı bir iddiadır. Nitekim iddianın kaynağı olan Necati Devrim Büyüksavaş hakkında, usul hakkında verilen red kararı sonrasında açtığımız alacak davasında usul yönünden artık bir eksiklik bulunmayarak esasa girilmiş olup dava karar aşamasına yaklaşmıştır. Aynı konuda bir diğer sakin aleyhine açılan davada ise esas hakkında karar dahi verilip, ödemediği aidat tutarları kendisinden yargı ve icra yoluyla tahsil edilmiştir.  

Birden fazla parsele yaygın olup, toplu yapı şerhinin tapuda kayıtlı olmaması durumu, sadece sitemizi ilgilendiren bir konu olmayıp, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde 2007 yılından önce inşa edilmiş bu nevi çok bağımsız bölümlü yapıların ortak konularından biridir. Sitemiz benzeri olan yapı gruplarında, Kat Mülkiyeti Kanunu 9.bölüm hükümleri uygulama alanı bulamamakta, bunun yerine hukuki ihtilaflar Genel Hükümlere göre ve Genel Mahkeme kabul edilen Asliye Hukuk Mahkemelerinde çözüme kavuşturulmaktadır.  

Haber kaynağı olan Necati Devrim Büyüksavaş, duruşmalara vekili yanında bizzat da katılarak takip ettiği alacak davasında, davanın esası hakkında kaybedeceğini anladığı bu günlerde, kamuoyunda tamamen yanlış anlaşılmalara meydan verecek bu haberin yayınlanmasını temin etmiştir. Haberci duyarlılığı çerçevesinde Karşıyaka 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/238 Esas sayılı dosya içeriği hakkında bilgi edinmeniz halinde, haber kaynağının ne denli çarpıtıcı beyanlarda bulunduğunu görmüş olacaksınız. 

Bir uyuşmazlıkta usul hakkında verilen ret kararı, içerik açısından da davacının haksız olduğunu göstermez. Usul yanlışlığı giderildikten sonra işin esasına girilir ve adalet yerini bulur. Haber konusu olan uyuşmazlıkta da bu yol izlenmiştir ve adalet er ya da geç yerini bulacaktır.  

Haber kaynağı, aidatların nereye harcandığını bilmediğini, ruhsatsız imalatlar veya lüks harcamalar için para harcandığını da iddia etmiştir. Bu beyanlar, çamur at izi kalsın mantığı ile yapılmış, vicdana sığmayan iftiralardır. Haber kaynağı sadece aidatlarını ödememekte ve ödememek için de elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Sitemizde gerek aidat tahsilatları ve gerek harcamalar, istisnasız olarak banka işlemi şeklinde yapılmaktadır. Kimse elden aidat ödemediği gibi, hiçbir kişi ve kuruluşa da elden ödeme yapılmamaktadır. Buna göre banka hesap kayıtları, yapılarımızın adeta işletme defteri gibidir. 1995 yılından bu yana ikamete açık olan sitemizin hiçbir proje dönemi içinde, tek kuruş usulsüzlük tespit edilmemiştir.  Nitekim haber kaynağı olan kişi de, bu yönde bir iddiasını yargıya taşımamış, sadece iftira atmayı tercih etmiştir. 

Yine haber kaynağının beyanının aksine, sitemizin çevresinin tel çitle kapatılması, bu konuda Karşıyaka Belediyesine yapılan başvuru ve proje onayı tamamlandıktan sonra tüm yasal çerçevesi tamamlanarak ve mevzuata uygunluğu sağlanarak inşa edilmiştir. Ayrıca 2040 ve 2040/2 sokaklar gerek kadastral ve gerekse de mülkiyet olarak parsel sınırlarımızın içinde yer almaktadır. Sitemizin çevresinin tel çitle kapatılması ve bu sokakların giriş çıkışlarına bariyer konulması konusundaki projemiz belediye tarafından onaylanarak uygulanmış, mevzuata uygun bir projedir.   

Bu şekilde sadece haber kaynağının iddiaları temelinde yaptığınız bu haberle, 2877 adet bağımsız bölüm sakininin her ay yaptığı aidat ödemesini “sorma ver parası” imiş gibi görmelerine yol açmaktasınız. Oysa ki, sadece 8-10 daireli bir apartmanda dahi, aidat ödemesi yapılmadan ortak hizmetlerin yürümeyeceği açık bir gerçektir. Sitemizde 60’ın üzerinde personel istihdam edilmekte, onlarca büyük yapının asansör, hidrofor, ısınma sistemleri gibi kapsamlı ekipmanları düzgün çalıştırılmakta, site güvenliği sağlanmakta ve yaklaşık 10.000 kişinin yaşadığı adeta küçük bir mahallenin ortak ihtiyaçları yönetilmektedir. 

Kamuoyu, haber yapılan içeriğin doğruluğuna inanır. Basın mensupları da verdiği haberlerin doğru olmasını gözetir ki, kamuoyunun basına olan güveni sarsılmasın. Ne var ki bu haberiniz, sitemizde aidat tahsilinin kanunsuz şekilde yapıldığı, haber kaynağının yaptığı gibi aidatların ödenmeyebileceği, mahkemelerin aidat ödemesi yapmayanları haklı gördüğü, bu konudaki yargı kararlarının kesinleştiği ibareleri tamamen yanlıştır ve kamuoyu bu haberinizle de yanlışa sevk edilmektedir. Gerçeğe aykırı bu haberle yanlışa sevk edilen kamuoyunun, hem sitemize hem de kendilerine verecekleri zarardan dolayı eninde sonunda, bu haberi yapan basını suçlayacakları da kaçınılmaz bir sonuçtur.  

Tüm bu nedenlerle, gazetenizin internet sayfasında 19/08/2020 günü yayına alınan haberin derhal yayından kaldırılmasını 5651 sayılı kanunun 9.maddesi kapsamında, müvekkillerim adına talep etmekteyim.19/08/2020 

 

Av. Birol Yence 

Mavişehir 1.Etap Toplu Yapı Yönetimi vekili 

 

 

Diğer Duyurular / Etkinlikler