Yönetim Planı

MAVİŞEHİR - 1. ETAP YÖNETİM PLANI

 

  • GENEL HÜKÜMLER​

      1 - AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1: İzmir İli Karşıyaka ilçesi, Deniz Bostanlısı mevkiinde bulunan 25.269/1 ve 25.272/1 no’lu ada/parseller üzerinde Belediyece onaylı yerleşim planı ve uygulama projesine göre yapılmış, konut üniteleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ve bunların yönetimi bakımından birbiriyle bağlantılı  birden çok yapıyı kapsayan MAVİŞEHİR-1 konut alanı, yasaların emredici kuralları saklı kalmak üzere bu “Yönetim Planı” na göre yönetilir.       

      2 - YÖNETİM PLANINDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN UYGULANMASI
Madde 2: Yönetim Planı taraflar arasında sözleşme mahiyetindedir. Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanununun ve Medeni Kanunun ve ilgili diğer yasaların hükümleri uygulanır.

        3- YÖNETĠM PLANININ ( YP ) BAĞLAYICILIĞI
Madde 3: Yönetim Planı, Mavişehir-1 kapsamındaki bütün kat maliklerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü satıi, bağış vs. bir yolla iktisap eden bütün şahıslar ile bağımsız bölümlerden herhangi bir sıfatla sürekli olarak yararlananları kendiliğinden bağlar. Bu şahıslar Yönetim Planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadırlar. 

        4- YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 4: İşbu Yönetim Planı, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ( TYTK ) Üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının en az beşte dördü oranındaki bir çoğunluk kararı ile değiştirilebilir.

  • YÖNETİM VE KARAR ORGANLARI

        A- Blok Kat Malikleri Kurulu ( BKMK )
           1. OLUŞMASI VE YETKİ ALANI
Madde 5: Mavişehir-1 kapsamında bulunan parsellerdeki ayrık veya bitişik düzende inşa edilmiş blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan Blok Kat Malikleri tarafından yönetilir. 

    Blok Kat Malikleri Kurulu ( BKMK ), 2 yılda bir Mayıs ayında yapılan Olağan Toplantısında Bloğu Yönetmek ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda kendisini temsil etmek üzere üç üyeden oluşan Blok Yönetim Kurulunu ( BYK ) seçer.

Madde 6: Blok Yönetim Kurulu, Blok Kat Malikleri Kurulundan alacağı yetki doğrultusunda ;Bloğuna ait işletme projesinin yapılması, uygulanması, personel istihdamı, Bloğunun avans ve su hesapları üzerindeki tasarruf ve bu hesaplar üzerinde alacaklarının takip ve tahsili ile muhasebeleştirilmesi, bilançonun tanzimi görev ve yetkilerini iki yıllık dönem için

    Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından yürütme isteği ile Blok Kat Malikleri Kurulu toplantısında alınan kararları yazılıolarak Toplu Yapı Yönetim Kuruluna bildirir.Toplu Yapı Yönetim Kuruluna verilen yetkiler Blok Kat Malikleri Kurulu kararı ile iki yıl için verilir ve iki yıl süreyle Blok Yönetim Kurulu tarafından geri alınamaz. Bu yetkileri bir bütün olarak verilir. Bu yetkilerin bir kısmı Blok Yönetim Kurulunda bırakılıp, bir kısmı Toplu Yapı Yönetim Kuruluna verilemez.

    Blok Kat malikleri Kurulu , blok ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak harcamaların bir kısmını Blok Yönetim Kurulu uhdesinde tutup, bir kısmını Toplu Yapı Yönetim Kuruluna devredemez.

Madde 7: Blok Kat Malikleri Kurulu, Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na YETKİ VERİLMEMESİNE KARAR VERMESİ halinde; Blok, Toplu Yapı Giderlerinin tamamına, personel giderlerine ise aşağıda belirtilen ölçüler oranında katılır.Her ayın 23. gününe kadar bu meblağı, Toplu Yapı Yönetim Kurulunun bildireceği banka hesabına hiçbir kesinti yapmadan havale eder. Herhangi bir kesintinin yapılması halinde , o Bloğa verilen hizmetlerin tamamı durdurulur. 
(a) Bloğa verilen hizmetlerin durdurulması halinde blokların Toplu Yapı Yönetiminden alacağı hizmetler aşağıya çıkarılmıştır.

  (1) Güvenlik Hizmetleri 

  (2) Blok çevresi yeşil alanlarının bakımı ve buraların temizlik hizmetleri

  (3) Toplu Yapı gelir ve giderlerinin muhasebeleĢtirilmesi,

(b) Bloğa verilen hizmetlerin durdurulması halinde , o bloğun Personel Giderlerine katılma oranları aşağıya çıkarılmıştır :

  (1) Toplu Yapı Yönetim Kurulu + Toplu Yapı Denetim Kurulu + Müdürler + Güvenlik Ekibi + Bahçe ve Temizlik Ekiplerinin tamamına

  (2) 1 Satın Almacı + 1 Depocu + Ġdari ve Mali İşler Personelinin Ücretlerinin ¼ ’üne

  (3) Elektrik Grubundan 3 + Sıhhi Tesisat Grubundan 3 + İnşaat Grubundan 6 + Kaynak Grubundan 2 personelin ücretinin tamamına katılır. 

Madde 8 : Dubleks veya tripleks olarak ayrık veya bitişik düzende inşa edilmiş olup, her birinin kendi bağımsız girişi bulunan, her biri ayrı bir bağımsız bölüm niteliğinde olan “Bahçeli Konut” veya “villa”lar ve müstakil bölüm niteliğindeki diğer yapı ve tesisler kendi sorunlarına, eklentilerine ve özellikle kendilerine tahsis edilmiş ortak yerlere ilişkin olarak kendi maliki tarafından yönetilirler.

           Kendi aralarından Karşıyaka villaları ( KEV ) malikleri bir, İzmir villaları ( İEV )malikleri iki kişiyi, iki yıl süreli olarak, Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna ( TYTK ) üye olarak katılmak üzere seçerler.

      2- KURULA KATILMA VE OY HAKKI

Madde 9: Blok Kat Malikleri Kurulunda , her kat maliki, bağımsız bölümüne bağlı arsa payının miktarı ne olursa olsun bir oy hakkına sahiptir. 

    Aynı blokta bir kişi birden çok bağımsız bölüme malikse her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; ancak bu şahsın kullanabileceği oy sayısı , 

    Blok Kat Malikleri Kurulundaki bütün oyların 1/3 ünden fazla olamaz.Blok Kat Malikleri Kurulu toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan kat maliki, toplantıda kendini vekaleten temsil ettirebilir. Gerek Blok Yönetiminde, gerekse Toplu Yapı Yönetiminde, Blok Kat Maliklerinin tatbiki imzası bulunmadığından ve toplantı anında vekalete konan imzaların veren kişiye ait olduğunun kontrolünün yapılmasının imkansızlığından, Kat Maliki, temsil edecek kişi için vereceği vekaletnameyi imzaladıktan sonra, Blok Yönetim Kurulu veya Toplu Yapı Müdürlüğüne elden, taahhütlü mektupla veya fax yoluyla toplantı gününden önce veya toplantı gününde divan başkanına bizzat vekalet veren tarafından elden teslim etmek zorundadır. Tayin edilecek vekil Blokta oturan biri olabileceği gibi dışardan herhangi biri de olabilir. Vekil toplantıda bir veya daha fazla bağımsız bölüm malikini temsil edebilir ise de, kullanabileceği toplam oysayısı, tüm oyların %5’inden fazla olamaz.

    Bir bağımsız bölüme birden çok kimse malikse, Blok Kat Malikleri Kurulunda bunları, içlerinden vekalet verecekleri biri temsil eder. Böyle bir temsilci seçerek yöneticiye bildirmedikleri takdirde, bu kişilerden birine yapılacak tebligat tümüne yapılmış sayılır.

    Kat maliklerinden biri medeni haklarını kullanma ehliyetinden yoksun ise (çocuk, akıl hastası vs.) onun yerine kurula yasal temsilcisi (velisi veya vasisi) katılır.Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki kurula ve görüşmelere katılabilir, fakat oy veremez.

      3- TOPLANMA VE ÇAĞRI

Madde 10 : Blok Kat Malikleri Kurulu iki yılda bir Mayıs ayı içinde OLAĞAN toplantısını yapar.

    Blok Kat Malikleri Kurulu, Blok Yönetim Kurulu tarafından toplantı tarihinden en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı kağıdı veya taahhütlü bir mektupla toplantıya davet edilir. Toplantı çağrısı ve gündemin bir örneği ayrıca blok panosunda toplantı gününe kadar ilan edilir.

    Çağrıda toplantı gün, yer, saat ve gündemi belirtilir. Gündemde olmayan bir maddenin konuşulup karara bağlanması, konunun, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla gündeme almasına bağlıdır.

    Çağrı yapılırken, yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. Ġkinci toplantı yedi günden önceve 15 günden sonra yapılamaz. Olağan toplantı mutlaka Mayıs ayı içinde yapılır.

Madde 11 : Blok Yönetim Kurulu veya Blok denetçisi, Blok Kat Malikleri Kurulunu yukarıda belirtilen usullere uyarak, gerekli gördüğü her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Blok Yönetim Kurulu, Blok denetçisi ve kat maliklerinin üçte birinin 4 yazılı talebi halinde Blok Yönetim Kurulu, Blok Kat Malikleri Kurulunu gecikmeksizin olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

    Olağanüstü Toplantı talebinde bulunan kurul üyeleri, taleplerinde olağanüstü toplantı çağrısının nedenlerini ve toplantının gündemini de belirtmek zorundadırlar. Olağanüstü toplanacak bu kurul, toplantı gündemi ile sınırlı olup sadece o gündemi görüşür, toplantıya katılan kat malikleri gündeme ilave edilmesi amacıyla başka bir önerge veremez.

      4- TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde 12 : Blok Kat Malikleri Kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.

    Yeter sayı sağlanamadığından ötürü ilk toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı yedi günden önce ve on beş günden sonra olmamak üzere herhangi bir günde yapılır ve toplantıda alınacak kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Yasalarda yazılı özel haller için konmuş bulunan toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin kurallar saklıdır.

      5- KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI

Madde 13 : Blok Kat Malikleri Kurulunun kararları, toplantıya veya karara katılmış olmasalar dahi, o blokta bulunan bütün kat maliklerini, bağımsız bölümü herhangi bir şekilde onlardan devralmış olanları ve bağımsız bölümü herhangi bir sıfatla fiilen kullananları bağlar. Blok Kat Malikleri Kurulu tarafından verilen kararılar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 32 Madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde; toplantıya katılmayan her kat maliki ise kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde, ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Mahkemesine başvurarak iptal davası açabilir. Blok Kat Malikleri Kurulu Kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz.

    Kat maliklerinden birini yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir.

      6 - KARARLARIN YAZILMASI VE İMZALANMASI

Madde 14 : Blok Kat Malikleri Kurulunun kararları, Blok Kat Malikleri Kurulunun seçtiği Divan Başkanı ve katibi tarafından (1)’den başlayıp sırasıyla giden sayfa numaraları taşıyan, her sayfası noter mührü ile onaylı “karar defteri”ne yazılır ve toplantıya katılan kat maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler, arzu ederlerse, aykırılığın sebebini belirterek toplantı bitiminde defteri imza ederler. Kurulda alınan kararlar, en geç bir hafta içinde Blok Yönetim Kurulutarafından Blok Kat Maliklerine ve Toplu Yapı Yönetimine yazılı olarak bildirilir, ayrıca blok ilan panosuna asılır.

   B- Blok Yönetim Kurulu ( BYK )
      1- SEÇİM

Madde 15 : Blok Kat Malikleri Kurulu , iki yılda bir Mayıs ayında yapacağı toplantıda, iki yıl için, kendi aralarından (veya dışardan) üç üyeden oluşan Blok Yönetim Kurulunuseçer.

     Yönetim Kurulu üyeleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile o blokta fiilen ikamet eden kat malikleri / sakinleri arasından seçilir. Eski Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

    Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde kat malikleri anlaşamazlarsa, katmaliklerinden birinin başvurması üzerine Yönetim Kurulu üyeleri (veya üyesi), mahkeme tarafından tayin edilir.

    Yönetim Kurulu üyeleri veya üyesi, sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı ile her zaman değiştirilebilir. Ancak, mahkeme tarafından atanan yönetici bu atama üzerinden altı ay geçmedikçe kurul kararı ile değiştirilemez. Blok Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile iş ve ev adresleri, telefon numaraları ana gayrimenkulün giriş kapısı yanına veya antrede görülecek bir yere asılır.

    Blok Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca iş ve ev adreslerini ve telefon numaralarını en geç seçimi izleyen bir hafta içinde Toplu Yapı Yönetim Kurulunabildirirler.

    Blok Kat Malikleri Kurulu toplantısında seçilen üç üye seçimi müteakip yapacakları ilk toplantıda üyelerden birini başkan birini başkan vekili ve diğerini de üye olarak tespit eder. Blok Yönetim Kurulu üyelerinden birinin, ikisinin veya tamamının vefatı, istifası vb. hallerde boşalan üyelik ve üyelikler gecikmeksizin yapılacak ara seçim gündemli olağanüstü Blok Kat Malikleri Kurulu toplantısı ile doldurulur.

   2- ÜCRET

Madde 16 : Blok Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerince, ikamet ettikleri dairenin avansına ( ortak giderlerin tamamına ) katılmaz.

   3- BLOK YÖNETĠM KURULUNUN SORUMLULUĞU VE GÖREVLERİ

   a) Sorumluluk ve Görevlerin Devredilemez kısmına dair: 

Madde 17 : Seçilen Blok Yönetim Kurulu üyeleri ile kat malikleri arasındaki hukuki ilişki vekalet hükmündedir. Kendisine seçimle temsil yetkisi verilen Blok Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantılarında alınacak tüm kararlara, Yönetmelik ve Bütçe oylamaları ile her türlü yönetmelik, şartname ,sözleşme, vb. hazırlanmasına ve tadiline yetkilidir. Yönetim Planındankaynaklanan bu temsil göreviyle de, edimlerin ifası yönünde çıkacak uyuşmazlıklarda aktif ve pasif husumet ehliyetine sahiptir.

    Blok Yönetim Kurulu üyeleri Mayıs ayında yapılacak toplantıda, o tarihe kadar elde edilen gelirler ile yapılmıĢ olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdürler.

    Blok Yönetim Kurulu üyeleri, bu amaçla, Toplu Yapı Muhasebesinden alacağı gelir ve gider durumunu gösteren bir rapor ile dönem içinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri, Teknik Serviste mevcut Blokların iş takip defterinden çıkararak toplantı çağrısıyla birlikte bu iki raporu kat maliklerinin bilgilerine sunarlar. (Faaliyet Raporu toplantı sırasında da sunulabilir. ) 

    Blok Yönetim Kurulu üyeleri, Toplu Yapı Yönetim Kurulundan gönderilen ve bütün giderler ile gelirleri gösteren belgeler ile diğer yazılı belgeleri gerektiğinde incelenmek üzere bir yıl süreyle Bloklarında bir dosyada saklarlar.

    Blok Yönetim Kurulları ayni zamanda, 5490 Sayılı Nüfus Kanununa göre, Bloklarında ikamet eden sakinlerin kayıtlarını tutmaya ( Form C ) ve ortaya çıkan farklılıkları ( Taşınanları ) Yirmi İş Günü içinde Muhtarlığa bildirmek zorundadır.​

b) Devredilebilir Sorumluluk ve Görevlerine Dair:

Madde 18 : Yönetim Planının 6.maddesi uyarınca Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi halinde;

1) Blok Yönetim Kurulu, Blok ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca verilen kararları uygular.
2) Blok yapının ve ortak yerlerin amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı, işletilmesi ve onarımı için gerekli olağan tedbirleri almak üzere Toplu Yapı Yönetimiyle işbirliği yapar. Bloğun tümünü ilgilendiren tebligatı kabul eder, gerektiği zaman kat maliklerine duyurulmasını sağlar.
3) Blok Kat Malikleri Kurulunda alınan kararların bir kopyasının veya Blok Kat Malikleri Kurulu Karar defterinin fotokopisinin Toplu Yapı yönetim Kuruluna intikal ettirilmesine ve kararlarda yazılı hususların yerine getirilmesine nezaret eder.
4) Blok Kat Malikleri Kurulu kararı ile verilen yetki uyarınca Blok Yönetim Kurulu tarafından sözleşmesi feshedilen veya sona eren kapıcıların bu görevi nedeniyle tahsis edilmiş yerleri, Toplu Yapı Müdürlüğü ile işbirliği yapmak suretiyle, 15 gün içinde boşaltmalarını sağlar. Bu konuda gerektiği takdirde ilgililer nezdinde girişimde bulunur.
5) İşletme Projesi, Blok Yönetim Kurulu tarafından değil, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun seçtiği Bütçe Komisyonu tarafından bir yıllığına hazırlanır, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun görüĢüne sunulur ve bu kurulun Salt çoğunluğu ile kabul etmesi üzerine yürürlüğe girer.
6) Blok Görevlilerinin ( Kapıcıların ) istihdamı Blok Yönetim Kurulu yetkisi dahilindedir.
7) İşletme Projesinin uygulanması, Toplu Yapı bünyesindeki personelinistihdamı, blok avans ve su hesapları üzerinde tasarruf, avans ve su alacaklarının takip ve tahsili ve muhasebeleştirilmesi, bilançonun tanzimi, görev ve yetkileri ise Toplu Yapı Yönetimi tarafından ifa edilir.​

Madde 19 : Yönetim Planının 7.maddesi uyarınca yetkinin Blok Yönetim Kuruluuhdesinde tutulması halinde:

1) Blok Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun vereceği kararları uygular,
2) Bloğun amacına uygun olarak kullanılması, korunması, güçlendirilmesi, bakım ve onarımı için gerekli tedbirleri alır.
3) Bloğunun ortak alanları ile demirbaş ve makine teçhizatını sigorta ettirir.
4) Bloğun genel yönetim işleri ile korunma, güçlendirilmesi, onarım, temizlik gibi bakım işleri, asansör, kalorifer ve sigorta için her yıl MAYISayından önce Blok İşletme Projesini hazırlar ve MAYIS ayı içinde 7yapılacak Olağan Blok Kat Malikleri Kurulu toplantısında Kat Maliklerinin onayına sunar. İşletme Projesinin Blok Kat Malikleri Kurulunda kabul edilmesi üzerine Projenin uygulanabilmesi için kat maliklerinden avans olarak münasip bir miktarda paranın toplanması ve avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanmasını sağlar.
5) Bloğun yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetimden doğan borçların ödenmesi ve Blok Kat Malikleri Kurulu tarafından ayrıca yetki verilmişse kiraları toplar.
6) Bloğun tümünü ilgilendiren tebligatı kabul eder.
7) Bloğu ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirleri kat malikleri adına alır.
8) Bloğun korunması, güçlendirilmesi ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirleri onlar adına alır.
9) Kat Mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen Kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapar.
10) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada Blok adına ve fakat yöneticisi sıfatıyla hesap açtırır.
11) Blok Kat Malikleri Kurulunu toplantıya çağırır.​

C - BLOK DENETÇİSİ

Madde 20 : Blok Kat Malikleri Kurulu iki yılda bir Mayıs ayında yapacağı toplantıda, sayı ve arsa payı çoğunluğu ile, aralarından bir Kat Malikini iki yıl için denetçi olarak seçer. Aynı kişinin tekrar seçilmesi mümkündür. 

    Denetçi, Yönetim Kurulunun hesaplarını her ay denetler ve üç ayda bir rapor verir. Mayıs ayında yapılacak toplantıda Blok Kat Malikleri Kuruluna vereceği raporda denetim sonucu ve blok yapının yönetimi hakkındaki görüşlerini kendi Blok Yönetim Kuruluna bildirir. 

    Denetçi, hazırladığı raporu ve incelemelerini noter mührüyle tasdikli bir deftere yazarak imza eder.

    Blok Kat Malikleri Kurulu , gerekli gördüğü takdirde yöneticinin hesaplarını,denetçiden bağımsız olmak üzere ayrıca dışardan bir uzmana incelettirebilir. 

    Denetçiye tek oda avansı kadar muafiyet tanınır. Denetçiden başka görevlendirilecek uzman denetçiye ödenecek ücret ise Blok Kat Malikleri Kurulu tarafından ayrıca belirlenir.

D - TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU ( TYTK )

1. OLUŞMASI VE YETKİ ALANI

Madde 21 : Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Blok yapıların Blok Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı ile villa temsilcilerinden oluşur.

    Mavişehir-1. Etap kapsamındaki ortak yer, yapı ve tesisler ve tapu sicilinde Toplu yapı Kat Malikleri adına kayıtlı olup, ortak yararlanmaya tahsis edilmiş bağımsız bölümler “Toplu Yapı Temsilciler Kurulu” tarafından yönetilir ve bunlara ilişkin idari ve tasarrufi işlemlerde (ifraz, mülkiyet devri, ayni hak tesisi vs.) ve her düzeydeki idari tasarruflarda onarım, yenileme, ilave, kiraya verme vs. işlemler için Toplu Yapı Temsilciler Kurulu yetkilidir. Blokların ve villaların ve müstakil bölüm niteliğindeki diğer yapı ve tesislerin oturduğu alanlar dışında kalan ve 8 münhasıran bir blok veya villaya tahsis edilmemiş olan bütün ortak yerler, yapı ve tesisler bu yönetim planının uygulanmasında Mavişehir-1 ortak yer, yapı ve tesisi sayılır.

    Blokların yöneticileri veya villalar ve müstakil bölüm niteliğindeki diğer yapı ve tesislerin malikleri, yerleşim planına göre münhasıran bloklarına veya villalarına tahsis edilmiş olan ortak yer, yapı ve tesislerin idaresinde

    Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından alınacak ilke ve tavsiye kararlarına uymak zorundadırlar. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu , her bloktan seçilen üçer kişilik Yönetim Kurulu üyeleri (Yirmi Bloktan toplam Altmış kişi) ve KarĢıyaka villalarından bir, İzmir villalarından iki kişi (toplam üç kişi) olmak üzere toplam ALTMIŞÜÇ üyeden oluşur.

    İki yıl için seçilen üyeler değiştiği takdirde yenileri kurulda kendiliğinden eskisinin yerini alır ve onun görevlerini sürdürerek süresini tamamlar.

    Toplu Yapı Temsilciler Kurulu her dönem kendi içindeki üyeler arasından, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu TOPLANTI VE KOMİSYONLARIN TEŞKİLİ ve ÇALIŞMASI YÖNETMELİĞİNE uygun olarak BÜTÇE, BANKA, ASANSÖR ve GÜVENLİK-BAHÇE Komisyonlarını seçerek görevlendirir. Süreklilik arz eden bu DÖRT MAL ve HİZMETalımı için Toplu Yapı Yönetim Kuruluna yetki verilmez. Yapılacak işin önemine binaen başka konularda da komisyon kurma kararı Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun uhdesindedir. Yüklenicilerle yapılacak SözleĢmelerin süresini Toplu Yapı Temsilciler Kurulu belirler.

    Komisyonlara katılan üyelere herhangi bir ad altında ücret ödenmez. 

    Hiçbir Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Üyesi , Mavişehir-1 in açacağı ihaleye katılamaz , Blok ve Toplu Yapı ihtiyaçlarını karşılayacak malzeme ve hizmet alımı için yapılacak satın almalarda teklif veremez.

2. KURULA KATILMA VE OY HAKKI

Madde 22 : Altmış üç kişiden oluşan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin her biri temsil ettiği bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptir. Buna göre; 

PAMUKKALE – 7 ve SELÇUK -1,4,5,6,7 Bloklarında her bir Blok Yönetim Kurulu Üyesinin tek başına Toplu Yapı Temsilciler Kurulu nezdinde kullanabileceği oy sayısı 49 ( Kırkdokuz ) dur. PAMUKKALE -12 Blokta Blok Yönetim Kurulu Başkanının oy sayısı 50 ( elli ), diğer iki üyenin 49 ( Kırkdokuz ) dur. PAMUKKALE – 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 Bloklarında Blok Yönetim Kurulu Başkanının oy sayısı 47 ( Kırkyedi ) , diğer iki üyenin oy sayısı 46 ( Kırkaltı ) dır. SELÇUK -2,3,8 Bloklarında her bir Blok Yönetim Kurulu Üyesinin tek başına Toplu Yapı Temsilciler Kurulunezdinde kullanabileceği oy sayısı 41 ( Kırkbir ) dir. İzmir Evlerinden seçilen iki Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Üyesinin her birinin ayrı ayrı 32 şer bağımsız bölümü temsil ettikleri kabul edilir. Karşıyaka Evlerinin bir üyesi ise 24 bağımsız bölümü temsil eder.

    Kurulun belli bir toplantısına katılmayacak Blok Yönetim Kurulu Üyesi, yerine ancak kendi Blok Yönetim Kurulu üyelerinden birini; İEV ve KEV toplu yapı temsilcileri de ancak villa temsilcisi olan üyelerden birini o toplantı için vekil tayin edebilir. Böylelikle Blok Yönetim Kurulu sıfatı da bulunan herhangi bir Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Üyesinin vekaleten ve asaleten kullanabileceği toplam oy sayısı temsil ettiği Bloğun bağımsız bölüm sayısından fazla olamaz. Villalarda da villa temsilcisi Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyesinin asaleten ve vekaleten kullanılacak toplam oy sayısı ( seksen sekiz ) 88 den fazla olamaz. Blok Yönetim Kurulu Üyesi olmayan her hangi bir kat maliki, divan başkanlığından izin almak kaydıyla sadece dinleyici sıfatıyla toplantılara katılabilir. Herhangi bir konu hakkında görüş beyan edip, konuşma yapamaz. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyesi kurula ve görüşmelere katılabilir, fakat oy veremez.Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Toplantılarına yukarıda belirtilenlerin dışındaki kişi veya kuruluşların katılmaları ,Toplu Yapı Yönetim Kurulu veya Toplu Yapı Denetim Kurulunun talebi ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun salt çoğunluğu ile kabul olunur.​

3. TOPLANMA VE ÇAĞRI

Madde 23 : Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, OLAĞAN toplantısını ( KONGRE ) iki yılda bir Haziran ayı içinde,MALİ TOPLANTISINI her yıl NİSAN ayı içinde Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir günde yapar. Blok Yönetim Kurulu seçimleri ile Toplu Yapı Temsilciler Kurulu olağan toplantısının aynı yıl içinde yapılması esastır.

     TYTK Olağan Toplantısında İKİ yıl için tüm toplantıları yönetmek üzere üyeler arasından DİVAN Başkanı ve Yardımcısını açık oylamayla seçer. Divan Katipliğini Toplu Yapı Personelinden biri yapar.

     Dönem içinde yapılacak diğer toplantıların tamamı olağanüstü toplantıdır.

     Kongrelerde Toplu Yapı Yönetim Kurulundan Teknik ve kapsamlı bilgiler içeren konular hakkında bilgi almak için gündeme ek madde koydurmak isteyen Blok Yönetim Kurulu Üyeleri , bu tür sorularını, Kongreden 7 gün önce Toplu Yapı Yönetim Kurulu BĢk.lığına yazılı olarak verir, ayrıca toplantı günü deDivan Başkanlığına bu konudaki önergesini sunar. Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nunönergelere yazılı veya sözlü yanıt verme hakkı saklıdır.

    Çağrıda, Kongrenin İlk Toplantısında yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da yazılır. Ayrıca Toplu Yapı Yönetim Kurulu olağan toplantı günlerini belirlerken bu toplantının Haziran ayının 30. günü akşamına kadar tamamlanabileceği bir organizasyon ve planlamayı yapar.
    Toplu Yapı Yönetim Kurulu, kendisinin gerekli gördüğü haller ile Toplu Yapı Denetim Kurulu veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üye tamsayısının 1/3’ünün imzasını içerir bir taleple Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nu olağanüstü toplantı usullerine uygun olarak her zaman toplantıya çağırabilir. Talebin Toplu Yapı Denetim Kurulu veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üye tamsayısının 1/3’ünü ihtiva eden azınlık tarafından gelmesi durumunda Toplu Yapı Yönetim Kurulu bu çağrıyı yapmakla yükümlüdür. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR çağrıda belirtilen gündem ile sınırlı olup, gündeme herhangi bir konunun ilave edilmesi için önerge verilemez, verilirse de Divan BaĢkanlığı tarafından kabul edilemez.Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantılarının tarihlerinin belirlenmesi Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır.

Madde 24 : Toplu Yapı Yönetim Kurulu acil olarak değerlendirdiği bir gündem ile karşılaştığı takdirde, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nu en az üç gün içindeolağanüstü olarak toplar. Bu nedenle, toplantı çağrısını üç gün önceden göndererek tebliğde bulunur.Üç gün önceden yapılan çağrı ile gerçekleĢen toplantıda veya gerçekleşmediği taktirde yapılacak ikinci toplantıya katılanların sayısı,kullanabilecekleri oy sayısına göre Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplam oy 10sayısının yarısından az (1439’dan az) olamaz. Olduğu taktirde karar alınamaz ve toplantı yenilenir.​

4. TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
Madde 25 : Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, tüm üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının yarısından fazlasını oluşturan ( 1439 ) oyu sağlayan üyelerin katılımı ile toplanır ve katılanların oy çoğunluğu ile karar alır. Alınmış olan bir kararın tekrar görüşülmesi ve yeniden karara bağlanması “görüşmenin yenilenmesi” önerisinin toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul edilmesine bağlıdır.

    Yeter sayı ( NİSAP ) sağlanamadığı için ilk toplantının yapılamaması halinde,ikinci toplantının zamanı YEDİ günden az ON BEŞ günden fazla olamaz. İkinci toplantı için yeter sayısı aranmaz, karar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile verilir. 

    Arsa paylarının yeniden düzenlenmesi, Bloğun çatı ve dış duvarlarına reklam asılması için kiralanması, kararları OYBİRLİĞİ ile alınacak kararlardır. Ancak bu kararların alınabilmesi için, öncelikle konu ile ilgili Blok Kat Malikleri Kurulu kararının olması şarttır.

5. KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI
Madde 26 : Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun kararları MaviĢehir-1 kapsamında bulunan bütün bağımsız bölüm maliklerini, irtifak hakkı sahiplerini ve bağımsız bölümleri onlardan herhangi bir Ģekilde devralacak olanları, ayrıca herhangi bir sıfatla bağımsız bölümden fiilen yararlananları bağlar.

6. KARARLARIN YAZILMASI VE İMZALANMASI

Madde 27 : Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun kararları (1’den) başlayıp sırayla giden sayfa numaralarını taşıyan ve her sayfası noter mührüyle onaylı “Karar Defterine” Divan Başkanı tarafından divan katiplerine yazdırılır ve toplantıya katılan kurul üyelerine toplantı bitiminde kendileri ve vekalet aldıkları kişiler adına imzalatılır. Karara aykırı oy verenler, arzu ederlerse, aykırılığın sebebini de belirterek defteri imzalarlar. Toplantıda bulunup da karar defterini imzalamadan toplantıyı terk eden üye için Divan Başkanlığı tarafından tutanak tanzim edilir ve o üyeye defteri imzalaması için ertesi gün Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafındantebligatta bulunulur. Tebligata rağmen yine de defteri imzalamayan üye, alınan kararları kabul etmiş sayılır ve Divan Başkanlığınca tutulan tutanak karar metnine eklenir.

    Kurulda alınan kararlar, Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından 7 gün içinde yazılı olarak kurul üyelerinin tamamına gönderilir.​

Madde 28 : Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Bloklar ve Villalar ile Toplu Yapının İşletme Projesini şubat ayında kuracağı Komisyon (Bütçe Komisyonu) aracılığıyla hazırlar ve her yıl NİSAN ayında toplanacak Mali Kongrede yapılacak görüşmelerden sonra kabul ederek yürürlüğe sokar. Bütçenin hazırlanması ve kabulü Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun yetkisinde olup, kat maliklerinin haklarını korumak ve kollamak görevi Blok Yönetim Kurulu üyelerine aittir.

    Yönetim Planının 7.maddesi uyarınca Blok Kat Malikleri Kurulu ve Blok Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmemesi halinde, işletme projesi Blok Yönetim Kurulu tarafından Blok Kat Malikleri Kurulu Olağan toplantısını takip eden 20 gün içinde hazırlanır.

İşletme Projesinde özellikle:
- Blokların bir yıllık olası gelir ve gider tutarları,
- Toplu Yapı ortak yer ve tesislerine ve TYTK adına bağımsız bölümlere ilişkin bir yıllık tahmini ve muhtemel gelir ve gider tutarlarını,
- Yönetim Planı uyarınca tüm kat maliklerine isabet edecek muhtemel miktarları,
- Olası Toplu Yapı ortak giderleri ile Blok ortak giderlerini karşılamak üzere toplanması gereken avans miktarları ve bu avansların ödeme şekil ve zamanları gösterilir.​

E - Toplu Yapı Yönetim Kurulu ( TYYK )

1. SEÇİMİ VE ÇALIŞMA USULÜ

Madde 29 : Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi için yapacağı toplantıda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantının yapılamaması durumunda, ikinci toplantı 7 gün sonra ve onbeş gün içinde belirtilen günde yapılır ve yine aynı nisap aranır.Yapılan seçimde, seçime aday olarak katılan üyelerin aldıkları oy sayısına göre sonuç belirlenir.Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun Seçimi ; Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Toplantı ve Komisyon Çalışmaları Yönetmeliğinde belirtilen usul ve hükümler doğrultusunda yapılır. Aynı sayıda oy alanlar için sonuç yapılacak kura ile belirlenir. Seçimlerde aday olabilmek için toplantıya katılmak şarttır. Seçim; kapalı oy, açık tasnif yöntemiyle yapılır. Aynı kişilerin tekrar seçilmesi mümkündür.

    Toplu Yapı Yönetim Kurulu , iki yıl için seçilen 5 üyeden oluşur. Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyeleri müteselsilen sorumlu olup, uyumlu bir şekilde çalışmaları esastır. Sözleşmedeki edimlerin ifası yönünde çıkacak uyuşmazlıklar ile Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalarda aktif ve pasif husumet ehliyetine sahiptir.

    Herhangi bir nedenle görevinden istifa ederek ayrılan üyenin istifasının kabulü Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından olur. Yerine seçilecek üye için özel gündemle bir ay içinde bir Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantısı yapılarak 
MÜSTAFİ ÜYENİN yerine yeni bir üye seçilir. İstifa eden üyenin sorumluluğunu,seçime kadar, görevde olan bir başka üye üstlenir.
Madde 30 : Toplu Yapı Yönetim Kurulu her hafta en az bir kez toplanarak yapılan faaliyetleri inceler, yapılacak faaliyetler hakkında gerekirse karar alarak deftere geçer. Yapılan bu toplantılara arka arkaya dört kez mazeretsiz katılmayan Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyesi İSTİFA etmiş sayılır.

    Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan seçimden sonra, bir üyeyi başkan, diğer bir üyeyi de başkan vekili olarak belirler. Kurul ayrıca yapılacak hizmetlerin özelliğine göre üyeler arasında görev taksiminde bulunur. Kurul tarafından alınacak kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile belirlenir.

2. ÜCRETİ

Madde 31 : Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na seçilen üyelere verilecek ücret ( HAKKI HUZUR ) en fazla Köşe 4 Odalı bir dairenin avansı kadar olup bu miktar hiçbir şekilde arttırılamaz ve değiştirilmesi teklif edilemez. Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyelerineherhangi bir ad altında ücret ve maaş verilmesi teklif ve kabul edilmez.

3. SORUMLULUĞU VE GÖREVİ

Madde 32:Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyeleri Mavişehir-1 Yönetiminden Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na karşı aynen bir vekil gibi sorumludurlar. Üyelerin bu sorumluluğu müteselsildir.

    Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun genel olarak görevi; Mavişehir-1 yönetimi ile ilgili uygun kararları almak, alınan kararların doğrulukla uygulanmasına nezaret etmek, uygulamadan doğan sonuçları değerlendirmek, gerekiyorsa düzeltici yeni kararlar oluşturmaktır. Yapılan her faaliyet üç ayda bir yayınlanan raporlarla Blok Yönetim Kurullarına duyurulur ve dönem sonu hazırlanan faaliyet raporu da KONGRE’nin toplantı gününden yedi gün önceden Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerine sunulur. Faaliyet öncesi alınacak kararlar Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış yazılı belgelere dayandırılır ve bu belgeler arşivlenir.

    Toplu Yapı Yönetim Kurulu ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyeleri, hizmeti yürüten icra organı içinde görev alamazlar.

    İcra organı organizasyonunun en üst kademesinde Müdürlük bulunur. Ayrıca, icra organı ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu arasındaki ilişkilerin ve bağlantıların ne şekilde sağlanacağı,

    Toplu Yapı Temsilciler Kurulu prensip kararları doğrultusunda, Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.Toplu Yapı Yönetim Kurulu, Toplu Yapı bünyesinde çalışan personelin teşkilat şemasını duruma ve günün şartlarına göre düzenleme yetkisine sahiptir.

    Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyeleri, aralarında yaptıkları görev bölümüne uygun olarak Blok Yönetim Kurullarına bilgi vermekle yükümlüdürler. KatMaliklerine ise, sadece Toplu Yapı ile ilgili sorunları hakkında bilgi vermekle yükümlüdürler. Bloğun sorunları hakkında istenen bilgilendirme talebini Blok Yönetim Kurulları karşılar.

Madde 33 : Toplu Yapı Yönetim Kurulu özellikle aşağıda belirtilen görevleri yapar:

1) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından alınan kararları yerine getirir. Onaylanmış İşletme Projesini uygular.
2) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından alınan kararlar ve belirlenen ilkeler çerçevesinde, Mavişehir-1 ortak yer ve tesislerinin ve Mavişehir-1 malikleri adına kayıtlı bağımsız bölümlerin işletilmeye veya kiraya verilmesine ve/veya üzerindeki tasarrufi veya idari işlemlerde bulunulmasına ilişkin sözleşmeler ve diğer hukuki muameleler ile Toplu Yapıya iş yapan firmalarla yapılacak iş sözleşmelerini, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nu temsilen yapar. Gerekirse yapılan sözleşmeleri fesheder.Yapılacak sözleşmeler; Yönetim Kurulu Başkanı ile kurul üyelerinin en az ikisi tarafından imzalanır.
3) Blok yapılar ile Toplu Yapının ortak yer ve tesislerinin korunması, bakımı ve onarımı için gerekli tedbirleri alır ve bu tedbirlerin gerektirdiği sözleşmeleri yapar. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun onayladığı kadro üzerinden personel ( Kapıcılar hariç ) istihdam eder. Personelinçalışmalarını MAVİŞEHİR-1. ETAP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ esaslarına göre düzenler ve denetler.
4) Blok kapıcıları da dahil, tüm personelle ilgili ücretler İşletme Projesine bağlı kalmak suretiyle Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
5) Mavişehir-1 ortak alanlarında yer alan tüm binalar ile Toplu Yapı Yönetim Kuruluna YETKİ VERMİŞ Blokların önleyici bakım ve onarımı için periyodik denetimlerin yapılması, bu denetim raporları dikkate alınarak hazırlanacak kısa ve uzun vadeli bakım ve onarım planlarının yapılmasını, işletme teknik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. 
6) Konut alanı içinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yürütecek organizasyonların oluşturulmasını ve desteklenmesini sağlar.
7) Blok çevreleri ve Site alanı içinde çöp ve katı atık toplama, haberleşme, ulaşım gibi hizmetlerin yürütülmesini organize eder ve denetler.
8) Blokların çevreleri ve Toplu Yapı Ortak alanı içinde kalan yeşil alanların, spor alanlarının, çocuk bahçelerinin, oturma alanlarının ( Pergoleler ) , havuzların ve kanalizasyon sisteminin yapım, bakım, onarım, güvenlik, temizlik ve işletme hizmetlerini yürütür.
9) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun seçtiği bütün komisyonlara bir üye vererek idari hazırlıklarda komisyonlara katkıda bulunur.
10) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu olağan toplantısında yapılan oylama sonucu kesinleşen İşletme Projelerini, Blok Yönetim Kurulu aracılığı ile bütün kat maliklerine yayımlar. 
11) Yetki devrinde bulunmuş Bloklardan ve villalardan ortak gider payları ile Mavişehir-1 ortak gider paylarını ve bu giderlere ait avansları toplar.
12) Yetki devrinde bulunmuş Bloklar ve villalar ile, Mavişehir-1 ile ilgili yapılan tüm harcamaları kapsayan hesap ve muhasebe kayıtlarını tutar.
13) Bahçeli konut veya villaların veya müstakil nitelikteki diğer bağımsız bölümlerin Mavişehir-1 ortak gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümden kiracı olarak veya başka bir sebeple devamlı olarak yararlananlar da kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kat malikine düşen ortak gider ve avans payından, doğrudan doğruya bu bağımsız bölümlerden devamlı olarak yararlananlardan da sorumludurlar.Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli ile sınırlıdır. Kiracı yaptığı ödemeyi kira borcundan düşer. Bağımsız bölümden kiracı olarak veya diğer bir sebeple bir başkasının yararlanmakta olması, kat malikinin Mavişehir-1 ortak gider ve avans payını ödeme zorunluluk ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 
14) Kat Mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine ve yapmaya yetkili olduğu işler nedeniyle üçüncü şahıslara karşı kat maliklerini temsilen dava açar, icra takibinde bulunur. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararlarının iptaline ilişkin olarak veya yapmaya yetkili olduğu işler nedeniyle kat malikleri veya üçüncü şahıslar tarafından açılan davalarda diğer kat maliklerini temsil eder.Yukarıda belirtilen dava ve takiplere ilişkin olarak görevlendirilen avukatlara verilecek ücretler ve yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır.
15) Bloklar tarafından talep edilen iş isteklerini 21 HAZİRAN 2004 günü yapılan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantısında OYBİRLİĞİ ile kabul edilen MAVİŞEHİR-1.ETAP MAL ve HİZMET SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ esaslarına ve talebe göre sıraya koyar. İşin aciliyetine göre bu sırayı değiştirerek takip eder ve sonuçlandırır. Bloklara eşit hizmet sağlar, bir bloğa yapılan hizmet ve uygulama, talep edildiğinde diğer bloklar 14için de aynen yerine getirilir. Yazılı olarak İş isteğinde bulunmayanbloğun hiçbir isteği yerine getirilmez.
16) Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından sözleşmesi feshedilen veya sona eren asansörcü, bahçıvan, diğer hizmetliler ve güvenlik elemanlarının bu görevleri nedeniyle kendilerine tahsis edilmiş yerleri boşaltmalarını sağlar. Bu süre içinde boşaltılmayan yerlerin ilgililerce boşaltılması için yerel Mülki Amire başvurulur.
17) Mavişehir-1’in tümünü ilgilendiren tebligatları kabul eder.
18) Mavişehir-1 kapsamındaki ortak yer ve tesisler ile yetki veren Blokları sigorta ettirir.
19) MAVİŞEHİR-1.ETAP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ esaslarına uygun olarak, faaliyeti yürütecek olan İcra Organında Mavişehir-1 yapısına uygun kapasite, davranış ve yeterlilikte personel alınması, tüm personelin çift görev anlayışıyla eğitilmesi konusunda tedbirler alır.
20) Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyelerinden en az biri, Blok Yönetim Kurullarının isteği ve çağrısı üzerine gerektiğinde bilgi ve görgülerini iletmek maksadıyla, Blok Kat Malikleri Kurulu toplantılarına katılır.​

Madde 34 : Toplu Yapı Yönetim Kurulu; birer aylık dönemleri kapsayacak şekilde bloklara ait gelir/gider cetvelleri ile eklerini ayrıntılı ve kolay anlaşılır bir şekilde düzenleterek her ayın 15’inci gününe kadar Toplu Yapı Müdürünün imzası ile yayımlatır. Cetvellerin eklerinde:
- Bloklara ait İşletme Defteri,
- Gelir/gider tablosu,
- Kat sakinlerinden borçlu olanların listesi,
- İcraya verilenlerin listesi,
- Toplu Yapı bilançosu bulunur.

Toplu Yapı Yönetim Kurulu; her üç ayda bir , Toplu Yapının faaliyetlerinin ve harcamalarının yanı sıra Blokların da harcamalarını kapsayan faaliyet raporunu hazırlar ve Ekim, Ocak, Nisan aylarında Blok Yönetimlerine gönderir.

    Toplu Yapı Yönetim Kurulu aynı zamanda; Mali ve Olağan Kongre öncesi yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetleri ve harcamaların tamamını kapsayan bir raporu tüm Blok Yönetimlerine yayınlar.

Madde 35 : Blok Yönetim Kurulu tarafından Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na yetki vermiş Blokların; yazılı İHTARA rağmen mali ve diğer vecibelerini yerine getirmemesi halinde Toplu yapı hizmetlerinden çıkarılması veya geri alınması ( Kabulü ), Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun salt çoğunluğu ile alacağı kararla mümkündür. F - Toplu Yapı Denetim Kurulu ( TYDK )

Madde 36 : Toplu Yapı Temsilciler Kurulu , iki yılda bir Haziran ayında yapacağı olağan toplantıda ( KONGREDE ), toplantıya katılan Blok Yönetim Kurulu Üyeleri arasından üç kişilik bir Denetim Kurulu seçer. Aynı kişilerin tekrar seçilmesi mümkündür. Denetleme Kurulunun görev süresi İKİ YIL olup seçilebilmek için toplantıya katılması şarttır.

    Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, oluşturacakları bir komisyon aracılığı ile, Denetim Kurulu üyelerinin çalışmalarına yardımcı olmak üzere uzman kişi veya firmalar görevlendirebilir. Görevlendirilecek bu uzmanlara ödenecek ücretler Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından belirlenir.

    15Toplu Yapı Denetim Kurulu’nun alacağı ücret ( HAKKI HUZUR ) en çok Köşe 4 Odalı bir dairenin avansı kadar olup, bu miktar hiçbir nedenle artırılamaz.Değiştirilmesi teklif edilemez.

Madde 37 : Toplu Yapı Denetim Kurulu görevini, işlev yaptığı Mavişehir-1 yararına uygun olarak ve tarafsız bir görüş ile yerine getirir. 

    Toplu Yapı Denetim Kurulu, Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun hesapları ile Blok Yönetim Kurullarından kendisine iletilen ve Toplu Yapıyı ilgilendiren şikayet ve durumları incelemek üzere zaman ve sayı kısıtlamasına bağlı kalmaksızın toplanır. Ayrıca, yönetim ve işletme hesapları ayda en az bir kere denetlenir.

    Toplu Yapı Denetim Kurulu gerek gördüğü hallerde denetleme sonuçlarını yazılı olarak yayınlar.Toplu Yapı Denetim Kurulu, Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun faaliyet ve hesaplarını incelemeyi müteakip yaptığı inceleme sonuçlarını noter mührüyle tasdikli denetim kurulu karar defterine geçirir. Tespit edilen hususlardan Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na bildirilmesi gerekenler varsa bu kurula bildirilir. Ayrıca incelenen konuların tamamı sonuçları ile birlikte Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na bildirilir.

    Toplu Yapı Denetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nu toplantıya çağırmasını Toplu Yapı Yönetim Kurulu’ndan isteyebilir. Bu istek 15 gün içinde yerine getirilmezse kendisi kurulu doğrudan toplantıya çağırabilir.

    Toplu Yapı Denetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde blok denetçileri ile iletişim kurarak bilgi ve görüş aktarımında bulunabilir.Toplu Yapı Denetim Kurulu, Haziran ayında yapılacak Toplu Yapı Temsilciler Kurulu olağan toplantısına yıllık denetim sonuçları ile Mavişehir-1’in yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini yazılı bir raporla sunar. Bu rapor Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantısından en az 7 gün önce Toplu Yapı Yönetim Kurulu ve Blok Yönetim Kurullarına gönderilir. Ayrıca Denetim Kurulu Üç ayda bir Toplu Yapı Yönetim Kurulunun yayınladığı rapora dahil edilmek üzere kendi raporunu hazırlar ve birlikte yayınlanmasını sağlar.

III- KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Hakları:

Madde 38:

Kat Malikleri mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümler üzerinde bu Yönetim Planındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanununun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Bağımsız bölümlerini bizzat kullanabilecekleri gibi kiraya da verebilirler.
    Kat Malikleri, bağımsız bölümleri içinde ana yapının taşıyıcı sistemine zarar verecek nitelikte olmamak, imar planı ve yönetmeliklere aykırı olmamak, ortak hacimleri ve ortak her türlü tesisatı etkilememek, Blok Yönetim Kurulu ile Mavişehir-1 Toplu Yapı Yönetim Kurulunun onayını almak suretiyle ve Blok Kat Malikleri Kurulu tarafındanbelirlenmiş zaman aralıkları içinde arzu ettikleri onarım, tesis ve değişiklikleri yapabilirler.


b) Yükümlülükleri:

Madde 39 : Kat Malikleri bağımsız bölümlerini ve eklentilerini kullanırken iyi niyet kurallarına uymak, diğer kat maliklerini rahatsız edecek hareketlerden veya yasaya ve yönetim sözleşmesine aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Kat Malikleri özellikle;
1) Sahipsiz ve başıboş hayvanları Blok Ortak Alanları ile Mavişehir-1 ortak alanlarında besleyemez, korunması altına alamaz. Kendi bağımsız bölümlerinde ve eklentilerinde kedi, köpek ( Kurt, kangal,buldog ,pigbull vb. yırtıcı ve parçalayıcı köpekler hariç ), kuş, balık gibi evcil hayvanlar dışında başka hayvan besleyemezler. Besledikleri hayvanların özellikle diğer kat sakinlerinin rahatsız etmemelerini göz önünde bulundururlar. Mavişehir-1 sakinleri sahibi oldukları köpeklerini mutlaka tasma ve ağız maskesi ile gezdireceklerdir. Hayvanlarını gezdirirken dışkılarını pisliklerini temizlemek için yanlarında gerekli malzemeyi bulunduracaklardır. Aksi takdirde Yönetim Kurulu ve Blok Kat Malikleri Kurulu sorun çıkaran hayvanın Mavişehir-1 konut alanı dışına çıkarılmasını isteyebilir. Yine bu konularda hayvan sahipleri Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun alacağı kararlara uymak zorundadırlar. 
2) Bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar tertip edemezler, gürültülü hareketlerde bulunamazlar. Özellikle saat 
22.00’den sonra televizyon, radyo-teyp vs cihazlarını komşularını rahatsız edecek şekilde açarak kullanamazlar. Ayrıca nişan, düğün gibi özel sebeplerle düzenlenecek toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye azami özen gösterirler. 
3) Kat Maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ile yapı güvenliği ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş izini vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.
4) Bağımsız bölümlerini balkon, pencere veya teraslarından hiçbir şekilde halı silkemezler, su dökemezler, sigara ve çöp atamazlar. Ayrıca binanın dış cephesine ve dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelerine (ortak alanlarına) çamaşır ve benzeri eşya asamazlar.
5) Kat malikleri bölgenin çok sıcak olması nedeniyle dairelerini klima (hava soğutucu ve ısıtıcısı) taktırabilirler. Dışarıya takılan klimaların giriş kapılarının üzerine gelmeyecek ve attığı suların dışarıya verilmemesi şartıyla montaj ettirebilirler.
6) Televizyonlar müşterek bir kanala bağlı olarak kullanılacak olup, ayrıca bina dışına özel çanak antenler takılamaz ve kullanılamaz. Gereken teknolojik değişikliklere uygun olarak geliştirilecek sistemlerin monte edilmesi Blok Yönetim Kurulu ve Toplu Yapı Yönetim Kurulunun ortak iznine bağlıdır. 
7) Balkonlara, dışarıya taşacak, alt katlara zarar verecek ve tehlike yaratacak şekilde çiçek, saksı vs. koyamaz.
8) Bağımsız bölümler kumarhane, randevuevi gibi ahlak ve adaba aykırı şekillerde kullanılamaz. 
9) Kat Mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilmiş olan bağımsız bölümlerini hiçbir şekilde, mesken dışındaki bir amaç için kullanamaz, kullandıramazlar. Bağımsız bölümlerde hiçbir mesleki faaliyet yürütülemez, bağımsız bölümler işyeri adresi olarak dahi gösterilemez.
10) Binanın ön, arka ve yan yerlerine, bağımsız bölümlerinin pencere, balkon veya teraslarına dışardan görünen veya dışarı sarkan levha ve tabela asamaz,amacı ne olursa olsun camlarına yazı yazamazlar. Pencere, balkon veya 17teraslara, binanın genel görünüm ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte güneşlik koyamazlar, renklerini ve görünümlerini değiştiremezler. 
11) Mavişehir-1 kat malikleri sağlık, güvenlik ve temizlik nedenleriyle ve dış etkenlerden korunmak için, binada kullanılan pencerelerle aynı renkte olmaküzere, balkon bölümlerini hareketli cam veya sinek teliyle kapatabilirler. 
12) Villaların ahşap veya prekast elemanlar ile çevrelenen ve “çevre düzenleme-uygulama projesinde” belirlenen bahçelerinin kullanım hakkı villa maliklerine aittir. Söz konusu bahçelerin bakım ve kullanımı sadece villa maliklerinin yükümlülüğündedir. 
13) Villa bahçelerinin malikleri tarafından sürekli olarak bakımlı ve temiz durumda bulundurulma zorunluluğu vardır. Mevcut ağaçlar hiçbir şekilde kesilemez. Hastalık nedeniyle kesilmesi gereken ağaçlar için Toplu Yapı Yönetim Kuruluna gerekçeli bir yazıyla başvurulur ve yazılı onay alındıktan sonra gereken yapılır. Bahçe düzeninin komşu malikleri rahatsız etmeyecek ve konutların güneşten faydalanmasını engellemeyecek şekilde olması gereklidir. Eğer bir villa sahibi Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından yapılacak yazılı bir uyarıya rağmen iki ay içinde bahçesini bakımlı ve temiz bir hale getirmezse, yapılacak ikinci bir uyarıdan sonra Toplu Yapı Yönetim Kurulu bahçede gerekli bakım ve temizliği yaptırarak masrafları villa sahibinden talep edecektir. Talep edilen bakım miktarın ödenmemesi halinde Kat Malikinden yasal yollardan tahsil edilecektir.Villa sahibi bu masrafları ödemek zorunda olup, bahçesine girildiğinden dolayıhiçbir kişi ve kuruluşu sorumlu tutamaz.
14) Villaların bahçesine veya otoparkına sundurma, baraka, sabit veya geçici tesis yapılamaz. Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından yapılacak yazılı uyarıya rağmen bu tesisler 7 gün içinde yıkılmadığı veya kaldırılmadığı takdirde Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından yıktırılır veya kaldırılır.
15) Konutların içinde ara duvar yıkmak gibi önemli tadilatlar yaptıracak olan kat malikleri, Blok Yönetim Kurulu ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurarak bu konuda izin ve Belediyeden proje onayı almak zorundadırlar.Ancak, statik projesine aykırı olmayan ve ana yapıya zarar vermeyen küçük onarım ve tadilatlara izin verilebilir. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek her türlü hasar tazminatı, buna sebep olan kat maliki veya bağımsız bölümü kullanan tarafından karşılanır. Yapılacak tamirat ve tadilatların azami süresini Blok Yönetim Kurulu ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu birlikte belirler. Değişimi yapanlar bu sürelere uymak zorundadırlar. Ayrıca Pazar ve bayram günleri tadilat, tamirat ve bakım yapılamaz. Diğer günlerde yapılacak tadilatlar ise sadece 09.00-18.00 saatleri arasında yapılabilir. Bu tamirat ve tadilatlarda Çevre ve Sağlık Müdürlüğünün sınırlamalarına uyulması zorunludur. Blok Kat Malikleri Kurullarında karar alınması halinde ; 15 HAZİRAN – 15 EYLÜL tarihleri dışında hiçbir şekilde Büyük bakım onarım ve tadilat yapamazlar.
16) Bloklarda eşya taşıma; Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun belirlediği gündüz saatleri içinde ve Blok hesabına asansör yıpranma bedeli yatırıldıktan sonra yapılır. Bu bedel taşınılacak dairenin avansı kadar olup, belirlenen miktar Bankaya yatırılmadan ve dekontu Toplu Yapı Yönetimine/ Blok Yönetimine veya Güvenlik Amirliğine verilmeden taşıma gerçekleştirilemez. Geceleri taşınma yapılamaz. Bloktan ayrılan veya bloğa yeni taşınanlar, taşınma işlemine başlamadan evvel önce Blok Yönetim Kurulu’na, bilahare Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nahaber vermek zorundadır. Diğer bir bağımsız bölümde veya ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için bağımsız bölümlerine girme mecburiyetinin bulunduğu hallerde sakinler gerekli müsaadeyi vermekten kaçınamazlar. Acil ve kat malikinin dairesinde bulunmadığı hallerde kapı Güvenlik Amiri, Blok Yönetim Kurulu Üyesi, Kapıcı ve Çilingirin imzalarının 18bulunduğu zabıtla kapı açılır ve anahtar göbeği değiştirilerek yeni anahtar Blok Yönetim Kurulu Üyesine verilir.Yapılan bu masraflar kat maliki tarafından Blok Yönetim Kurulu’na ödenir.
17) Kat sakinleri, bloklarda kat sahanlıkları, sayaç odaları, yangın merdivenleri, yangın hortumlarının bulunduğu bölümlere merdiven ve merdiven altları gibi ortak yerlere eşyalarını ve bisikletlerini koyamazlar. Kaldırılması için kendisine yapılan ikazlara uymayan kat sakinlerinin eşyası buradan Blok Yönetim Kurul’ları tarafından kaldırılır.
18) Blok dışındaki kapalı ( kilitli ) bisikletliklerin kullanılmasından ve emniyetinden, kendisine kapalı bisikletliğin anahtarı verilen kat maliki sorumludur. Meydana gelecek bir çalınma olayında, kapıyı kilitlemeyen kat maliki tespit edildiği takdirde ( Kameralar aracılığıyla ), meydana gelen zararı ödemekle sorumludur.
19) Mavişehir-1’de araçlara park yeri olarak tahsis edilen yerler dışında Toplu Yapı ortak yerlerine özellikle yaya kaldırımlarına, bina girişlerine araç park edilemez. Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun PARK YAPILMAZ levhası koyduğu yerler ile çöp konteynırlarının çıkış yollarının üzerine, sarı ile çizilmiş yerlerin üzerine, babalar önüne, çimlerin üzerine park eden araçlar ve araç arkasına park ederek aracın çıkışı engellenen araç sahibinin şikayeti üzerine yanlış park eden bütün araçlar TEKER KİLİDİ ile KİLİTLENİR. Bariyerlerle belirlenmiş özel otopark alanları içinde üç kez hatalı park nedeniyle teker kilidi ile tekeri kilitlenen veya yazılı olarak uyarılan kat sakininin bu konuda imzaladığı taahhütname gereği akıllı kartı iptal edilir ve aracını bariyerlerden içeri özel otoparklara sokamazlar.

HATALI PARK OLARAK KABUL EDİLEN VE TEKERİN KİLİTLENMESİNE veya KAT MALİKİNİN UYARILMASINA NEDEN OLACAK DURUMLAR :
( * ) Sarı çizgilerle çizilmiş yerler, park yasağı yazısı ve levhası bulunan 
yerler,
( * ) Çöp Konteynırlarının çıkış yollarının üzeri, babaların önü,
( * ) Yangın musluklarının önü, blok ön ve arka giriş koridorlarının önü,
( * ) Park yeri çizgilerinin arasına park etmeyip çizgileri ihlal edenler,
( * ) Çimlerin ve yeşil alanların üzerine park edenler,
( * ) Araç arkasına park edenler.
Otoparklar, kat sakinlerinin binek araçlarını park etmeleri için tahsis edilmiş yerlerdir. Bu nedenle buralara otobüs, römork, kullanılmayan hurda araç vb. araçlar park edilemez ve bırakılamaz. Bu ve buna benzer özel araçların park edilmeleri için ( Hurda araçlar hariç ) Toplu Yapı Yönetimi tarafından Mavişehir-
1 içinde özel bir park yeri tahsis edilir. Ayrıca kat sakinleri park ettikleri araçlarını park yerinde (silme hariç) yıkayamazlar.
20) Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini, iş ve ev telefon numaralarını, olduğu takdirde adres değişiklikleri ile bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyad, ev ve iş adresleri, telefon ve cep numaraları ve araç numaralarını en geç YEDİgün içinde Blok Yönetim Kuruluna, Toplu Yapı Yönetim Kuruluna, Mavişehir Mahallesi Muhtarına bildirmekle yükümlüdürler. Tebligat adresini veya buradaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin Toplu Yapı Yönetiminde mevcut son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.

    Yabancı ülkede ikamet eden kat malikleri, yönetime ilişkin tebligatların gönderilmesi amacıyla mutlak surette Türkiye dahilindeki bir adresi Blok Yönetim Kurulu’na ayrıca bildirmekle yükümlüdürler. Yönetime dair tebligatlar Türkiye dahilindeki bu adrese yapılır.
21) Kat malikleri, bağımsız bölümlerini kiraya verdikleri takdirde, kira sözleşmesinden bir örnek ile yönetim planının bir kopyasının bağımsız bölümü kullanacaklara tebliğ edildiğine dair tebellüğ belgesini Blok Yönetim Kuruluüyelerinden birine vermeye ve bağımsız bölümünü kullananlara borç ve 19yükümlülüklerini bildirmeye mecburdur. Kiracılar da en geç 7 gün içinde araç plakalarını, telefon numaralarını ( cep dahil ) ,ad ve soyadları ve Blokta ikamet ettikleri adresleri ile birlikte GÜVENLİK AMİRLİĞİNE bildirmek zorundadır. Kiracılar ve bağımsız bölümü herhangi bir şekilde devralanlar Yönetim planındaki ve işletme projelerindeki yükümlülüklerden haberdar olmadıklarını ileri süremezler.
22) Kat Malikleri 5490 Sayılı yasa gereği düzenlenecek form ( C ) ler için gerekli bilgileri , taşınmayı müteakip 7 gün içinde doldurarak Blok Yönetimine teslim etmek mecburiyetindedirler .

2-ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Hakları:

Madde 40:

1) Kat malikleri ve sakinleri, bağımsız bölümlerinin bulunduğu blok yapıdaki ortak yerlerden ve tesislerden ve doğrudan doğruya o blok yapıya tahsis edilmiş ortak yer ve tesislerden yararlanma hakkına sahiptirler.
Ortak yerler şunlardır.
- Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası olan diğer elemanlar , merdivenler, merdiven sahanlıkları, merdiven korkulukları, ortak çöp toplama üniteleri.
- Genel giriş kapıları ve buralara giden yollar, antreler, koridorlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, taban ve tavanlar ile kat sahanlıkları.
- Aplikasyon Sınırları içinde kalan sokak ve yollar , açık ve kapalı oto parklar, spor alanları,parklar ve çocuk parkları,Blok çevresindeki yeşil alanlar , çevre aydınlatmaları ve otomatik bariyerler
- Kapıcı ve teknisyen daireleri, odaları ve bunların her türlü tesisatları.
- Blok toplantı salonları.
- Toplu Yapı İdare Binası ve Teknik Servis Binaları.
- Güvenlik MOB’ları , Tellcom MOB’u,Bahçe Malzemeleri MOB’u ve Doğalgaz ara Çevrim İstasyonu 
- Kalorifer daireleri, kalorifer kazanları, boyler’ler, motorlar, pompalar, jeneratörler, sıcak ve soğuk su tesisatları ve tankları, pis su tesisatı ile bunları terminlere bağlayan bağlantıları, su arıtma cihazları, yakıt ve su depoları ve bunların her türlü tesisatları.
- Sığınaklar, müşterek elektrik tesisatları, sayaçlar, ziller, merdiven otomatları, ortak TV antenleri, ortak telefon şebekeleri, güvenlik kameraları ve diğer antenler iletesisatlar.
- Çatılar, üst katların balkon siperleri, bacalar, yağmur olukları, genel kanalizasyon tesisatları.20
- Asansörler ve bunların her türlü tesisatları ile asansör devreleri.

    Yukarıda yazılanların dışında kalan, fakat parsel sınırı içine girmemekle beraber konutlara ait ortak açık alanların devamı niteliğinde olan yeşil alanlar ile oyun ve gezinti alanları, bisiklet yolları, koşu parkları, süs havuzları , dinlenme terasları, yaya yolları, tüm maliklerin ortaklaşa kullandıkları bütün yer ve alanlar da ortak yerler olarak sayılır.Toplu Yapı Ortak Alanlarında düzenlenecek her türlü toplantı veya etkinliğin yapılabilmesi ancak

    Toplu Yapı Yönetim Kurulundan alınacak izin ile mümkündür. Ayrıca kat sakinlerinin yukarıda belirtilen ortak yer ve tesislerden nasıl ve ne ölçüde yararlanacakları Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından belirlenir ve düzenlenir.
2) Kat sakinleri Mavişehir-1 ortak yer ve tesislerinden ( Toplu Yapı kapsamındaki bütün bağımsız bölümlere veya belli sayıdaki blok veya villalaratahsis edilmiş otoparklardan, parklardan, spor alanlarından, eğitim alan ve tesislerinden) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun veya bu Kurulun verdiği yetkiye dayanarak Toplu Yapı Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yararlanırlar.

    Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Mavişehir-1 ortak yer ve tesislerinin kullanılmasını, belli bir ücrete bağlayabilir ve bu ortak yer ve tesislerden yararlanmayı bir kulüp statüsü içinde düzenleyebilir. Mavişehir-1 kapsamında bulunan ortak yer ve tesisler, hangi alanda veya yapıda bulunurlarsa bulunsunlar tahsis edildikleri bağımsız bölümlerin ortak yer ve tesisi sayılırlar.​

b) Kat Malikleri ve sakinlerinin Yükümlülükleri:

Madde 41 : Kat malikleri ve sakinleri bulundukları yapının mimari durumunu ve güzelliğini korumaya mecburdurlar. Kat maliklerinden biri blok yapıdaki bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrımenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz, binalarda uygulanan standart rengi değiştiremezler.Renk değişikliğini balkonlarda da yapamaz. Ancak ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

    Müstakil villaların dış cephe boya ve kaplamalarında renk ve malzeme değişikliği ile binanın mimari özelliğini bozacak eklentiler yapılamaz. Özel otoparklarını bozup, bahçe haline getiremezler.

    Blok Kat Malikleri Kurulu oy birliği ile karar vermedikçe bulundukları yapıya kat ilave edemezler, çekme katlarını tam kata çeviremezler, tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümlerini konut amacı dışında kullanamazlar. 

    Blok yapıdaki veya Mavişehir-1 kapsamındaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken yer ve tesislere zarar verecek veya diğer sakinleri rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar, bunlardan yararlanmaya yönelik yetkili kurullarca belirlenmiş kural ve düzene aykırı davranamazlar.

    Bu Yönetim Planında, kat maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler, bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi başka bir sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır. Bu  yükümlülüklere aykırı davrananlar kat malikleriyle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

IV- ORTAK GĠDERLERE KATILMA

1- BLOK YAPININ ORTAK GİDERLERİNE KATILMA

Madde 42:

a) Blok yapıdaki kat malikleri OYBİRLİĞİ başka bir çözümde anlaşmadıkça 

aşağıdaki ortak giderlere arsa payları oranında katılırlar:
    1) Blokların sigorta primlerine,
    2) Kalorifer ve asansör tesisleri, TV Antenleri, merdivenler, oto parklar gibi Yönetim Sözleşmesinde ortak alan olarak tanımlanmış tüm ortak yerlerin işletme, bakım, sulama, aydınlatma, onarım ve yenileme giderlerine,
    3) Ortak yerlerin su ve elektrik giderlerine,
    4) Isınma ve yakıt giderlerine,Kat Maliklerinin / sakinlerinin, yanaşık düzendeki birden çok blok yapıyı kapsayan ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderlere katılma oranı da yukarıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir.
b) Kat Malikleri / sakinleri , Yönetici ve denetçi ücretlerine, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan, teknisyen, güvenlik personeli, İdari personel gibi ücretli elemanların aylık ücret, SSK sigorta primi, Kıdem tazminatı vb. tüm giderlerine eşit olarak katılırlar.
c) Kat Malikleri (sakinleri), bulundukları blok yapıya ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç duymadığını ileri sürmek suretiyle “ortak gider ve avans payını” ödemekten kaçınamazlar. Keza Blok Yönetim Kurulunun ihtiyaç halinde ( Bu ihtiyacı Blok Yönetim Kurulu tespit eder. ) talep edecekleri EK AVANSI da ödemekten kaçınamazlar.
d) Kat Malikleri / sakinleri ortak gider ve avans paylarını (avanslarını) her ayın 20'sine kadar ödemek zorundadırlar.
e) Ortak gider ve avans payının (avansın) tamamını zamanında ödemeyen kat maliki veya sakini , aylık % 5 hesabı ile gecikme tazminatı ödemek zorundadır. 
f) Ortak gider ve avans payını ödemede iki ay geciken kat maliki veya sakini hakkında, bu Yönetim Planı ve Genel hükümlere göre Blok Yönetim Kurulu veya Toplu Yapı Yönetim Kurulu dava açmak ve icra takibi yapmakla yükümlüdür.
g) Ortak giderlerden karşılanan masraflara, kat maliklerinden / sakinlerindenveya çocuklarından biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta olan kişi kusurlu hareketleriyle sebep olmuşsa, ödeme zarara sebep olandan veya kat malikinden / sakininden alınır.
h) Boş ve kimsenin oturmadığı kat malikleri İzmir dışında iseler, İzmir’deki (mümkünse Mavişehir’deki) bir yakınına kapı anahtarlarını bırakıp, Blok Yönetim Kurulu ve Toplu Yapı Müdürlüğüne bıraktığı bu kişinin adres ve telefon numarasını vermelidirler. Aksi takdirde bu dairelerin su, kalorifer vs. tesisatlarında meydana gelen ve diğer daireler için tehlikeli olabilecek arıza durumlarında bu arızanın giderilmesi için Blok Yönetim Kurulu22Üyelerinden biri, Toplu Yapı Teknik Servis elemanları, Güvenlik Amiri ve blok görevlilerinin nezaretinde kapı çilingir marifetiyle açtırılarak arıza giderilir.

2- TOPLU YAPI ORTAK GİDERLERİNE KATILMA
Madde 43:

a) Vaziyet planına veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararına göre, Mavişehir-1 kapsamındaki belli bir yapıya ve münhasıran o yapıdaki bağımsız bölüm maliklerinin ortaklaşa kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler o yapıdaki kat malikleri / sakinleri, Mavişehir-1 kapsamındaki yapılardan sadece bir kaçının ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler o yapılardaki kat malikleri (sakinleri), Mavişehir-1 kapsamındaki bütün bağımsız bölümler için ortak tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri / sakinleri tarafından karşılanır. 
b) Vaziyet planına veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararına göre, Mavişehir-1 kapsamındaki bütün kat malikleri / sakinleri tarafından karşılanacak nitelikteki (İşletme Projesinde tahmini miktarı belirlenmiş) Mavişehir-1 ortak giderlerinin her bağımsız bölüme düşen katılma oranı tespitinde, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nca, her bağımsız bölümün arsa payı, personel giderlerinin ise eşit dağıtımı esas alınır.
c) Kamuya ayrılan yerlerin düzenlenmesi işletilmesi ve bakımı, bu konuda yetkili kamu kurumu ile mutabakat sağlanması halinde kamunun kullanımını kısıtlamamak şartıyla Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararı doğrultusunda ,Toplu Yapı Yönetimince üstlenilir.
d) Toplu Yapı Yönetim Kurulu, ortak gider ve avans payını ödemede üst üste iki ay geciken kat maliki ile yönetim ve görev sorumluluklarını Toplu Yapı Yönetim Kuruluna vermeyen blokların bloğa ilişkin toplu yapı gider payını belirlenen gün sonuna kadar aktarmayan Blok Yönetim Kuruluna karşı bu yönetim sözleşmesine, ve genel hükümlere dayanarak dava açmak ve icra takibinde bulunmakla yükümlüdür. 
e) Kat Malikleri veya sakinleri, Mavişehir-1 kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümünün veya kendisinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum, ihtiyaç veya imkanı olmadığını ileri sürmek suretiyle ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.
f) Mavişehir-1 ortak yer ve tesislerine, kusurlu hareketleriyle kat maliklerinden / sakinlerinden veya çocuklarından biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta olan kişi veya misafir tarafından zarar verilirse, bu zarardan ve zararı veren, kat maliki / sakini ile birlikte ve müteselsilen sorumludur. Verilen zarar gerektiğinde ortak giderlerden karşılanır ve sorumlulardan istenir.

V- HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ

Madde 44:

Blok veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca verilen kararı yasalara veya Yönetim Planı hükümlerine aykırı bulan kat maliki, Mavişehir-1’in bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak, kararın tamamen veya kısmen iptalini isteyebilir.

    Blok Yönetim Kurulu veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından verilen kararlar aleyhine kurul toplantısına katılan ancak aykırı oy kullanan her kat maliki, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden itibaren bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrımenkulün bulunduğu yerdeki Sulh mahkemesine iptal davası açabilir. Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz.

    Kat maliklerinden birinin (veya onun katından kira sözleşmesine veya diğer bir sebebe dayanarak yararlanan kimsenin) Kat Mülkiyeti Kanununda veya bu Yönetim Planında öngörülen borç ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden zarar gören, rahatsız olan kat maliki, Mavişehir-1’in bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini, rahatsız edici duruma son verilmesini isteyebilir. Kat maliki, davanın Blok Yönetim Kurulu veya Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından açılmasını talep edebilir.

    Kat maliklerinden biri borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer katmaliklerinin haklarına, onlar için “çekilmez hale gelecek” derecede aykırı davranırsa, o kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini, Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen şekil ve usul çerçevesinde hakimden isteyebilirler.

    Kat maliki “ortak gider ve avans payını zamanında ödemediği için iki 
takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibine sebep olmuşsa veyamahkemenin emrine rağmen, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte bir yıl ısrar etmişse veya kendi bağımsız bölümünü bu yönetim sözleşmesinde yasak edilen işlerden birini yapmak için tahsis etmesi üzerine yapılan ihtarlara rağmen bundan vazgeçmemekte ısrarlı davranmışsa ve ihtarın tebliğinden itibaren üç ay içinde eski haline getirmemişse yukarıda değinilen çekilmezlik hali meydana gelmiş sayılır. ​

VI- ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKKININ MEVCUT OLMAYIŞI

Madde 45: Mavişehir-1 kapsamındaki bir bağımsız bölümün satılması halinde diğerkat malikleri öncelikle satın alınan (şufa) hakkına sahip değildirler.

VII- YENİLİK, İLAVELER VE GİDERLERE KATILMA

Madde 46 : Blok yapının ortak yer ve tesislerinin günümüzün gelişen tekniklerine paralel olarak daha düzgün veya rahat kullanılır hale getirilmesinde veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına (örneğin ortak anten, dijital platform vb.) ilişkin yenilik ve ilaveler, bloktaki kat maliklerinin ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun üye tam sayı çoğunluğunun verecekleri karar üzerine yapılır.

    Bu yenilik ve ilavelerin giderleri, faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenecek şekilde düzenlenir. Kat maliklerinin bu esaslar çerçevesinde ödeyecekleri miktar, Blok Kat Malikleri Kurulu ile Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından belirlenir.

    Blok yapının ortak yer ve tesislerinde yapılması kararlaştırılan yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa, bütün kat malikleri tarafından kullanılmasına imkan sağlamıyorsa, 24bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki giderlere katılmak zorunda değildir. Bu gibi yenilik ve ilavelerin giderleri onların yapılmasına karar vermiş olan kat maliklerince ödenir.

    Mavişehir-1 ortak yer ve tesislerinde yapılacak, yukarıda nitelikleri açıklanan yenilik ve ilavelerin kararları, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda alınacak kararlarla yerine getirilir. 

    Kat maliklerinin Mavişehir-1 ortak yer ve tesislerindeki yenilik ve ilavelerin giderlerine katılma oran veya miktarı, yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından belirlenir.

VIII- TEMLİKİ TASARRUFLAR VE ÖNEMLİ YÖNETİM İİLERİ

Madde 47: Blok yapının ve münhasıran o bloğa tahsis edilmiş ortak yerlerin bir ayni hakla kayıtlanması veya blok yapının tamamen veya kısmen yıkılarak yeniden yapılması veya blok yapının dış duvarlarının, çatı veya damının veya diğer ortak yerlerin reklam amacıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri Blok Kat Malikleri Kurulunun vereceği kararla yapılır. Bu karar alınırken yerleşim planında yer alan hususlar ile ilgili yasa ve ilkelere uyulmak zorunludur.

    Mavişehir-1 ortak yer ve tesislerinin bir ayni hakla kayıtlanması ortak yapı ve tesislerin ve ortak bağımsız bölümlerin mülkiyetinin devredilmesi, Mavişehir-1 kapsamındaki arsaların bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devredilmesi gibi tasarrufi işlemlerin yapılması Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun bu konuda OYBİRLİĞİ ile karar almasıyla mümkündür. 

IX - YETKİ 

Madde 48 : İşbu Yönetim Planında yer olmayan konularda karar almaya ve uygulamaya Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyeleri, temsil ettiği bağımsız bölüm sayısının 4/5 çoğunluk oyuyla yetkilidir.

X -YÜRÜRLÜK

Madde 49 : Bu Yönetim Planı, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun 13 MART 2008 tarihli toplantısında kabulüne ilişkin aldığı 29 Sayılı karar ile yürürlüğe girmiş olup, tescil işlemlerini yürütmek üzere Toplu Yapı Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.